XXX FRoSTA este, de asemenea, disponibil la locația dumneavoastră.

Politica de confidentialitate

Politica de cookies

Politica de confidentialitate

I. GENERAL

Utilizarea site-ului Frosta este posibilă fără a furniza informații personale despre utilizator. Cu toate acestea, în cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară și nu există o bază legală pentru o astfel de prelucrare, noi solicităm de fiecare dată consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc în conformitate cu Regulamentul UE privind protecția datelor (RODO) și în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

În calitate de administrator, Frosta Sp. z o.o. cu sediul în Bydgoszcz, a depus toate eforturile pentru a asigura cea mai mare protecție posibilă a datelor cu caracter personal prelucrate prin intermediul acestui site.

Administratorul datelor personale ale utilizatorului este:

Compania cu răspundere limitată Frosta

ul. Witebska 63

85-778 Bydgoszcz

Polonia

("Frosta", "Administrator")

Site-ul web: www.frosta.ro

Adresă e-mail: info@frosta.ro

II. INFORMAȚII COLECTATE

Site-ul Frosta colectează o serie de informații generale în cazul unui apel automat sau al unui apel de utilizator. Aceste informații sunt stocate ca jurnale de server. Aceasta se aplică următoarelor date:

1) Tipurile de browsere web și versiunile acestora

2) Sistemul de operare utilizat pentru a invoca site-ul web

3) Adresele site-ului, din care se face referire la site-ul Web Frosta

4) Subpaginile site-ului

5) Data și ora deschiderii site-ului

6) Adresa IP

7) Datele furnizorului de Internet

Aceste date nu sunt folosite pentru a construi un profil de utilizator. Aceste date sunt folosite pentru a edita și optimiza corect conținutul site-ului, precum și publicitatea. Aceste date pot fi, de asemenea, utilizate de autoritățile de aplicare a legii în cazul unei activități ilegale. Aceste date fac de asemenea obiectul unei analize statistice anonime pentru a spori protecția datelor utilizatorului. Datele din jurnalul serverului anonim sunt salvate separat de alte date personale. Administratorul de date colectează și procesează datele personale ale utilizatorilor, de asemenea, în scopul examinării solicitărilor utilizatorului care i-au fost transmise, care pot fi transmise în format electronic. Acest lucru este valabil în special atunci când solicitantul trimite informații relevante, cereri, plângeri, cereri prin e-mail sau prin intermediul formularului on-line de pe site-ul Administratorului.

III. CONTACT ELECTRONIC

Site-ul Web Frosta conține informații care permit un contact electronic rapid cu Administratorul. Dacă utilizatorul contactează administratorul prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact, datele personale furnizate în acest mod sunt stocate automat. Aceste date personale furnizate voluntar de către utilizator Administratorului sunt stocate pentru prelucrare sau contactarea persoanei vizate. Aceste date personale nu sunt transferate terților.

IV. COMENTARII PE SITE

Site-ul Web Frosta oferă utilizatorilor posibilitatea de a adăuga comentarii individuale la blogurile individuale de pe site. Comentariile permit utilizatorilor să-și publice propriul conținut pe site, care, cu toate acestea, nu poate încălca legile, regulile de coexistență socială și decența generală și, în special, conținutul interzis sau obscen și datele cu caracter personal. Ar trebui să știți că acest conținut poate fi comentat de alți utilizatori care se pot angaja în polemic cu alți utilizatori. Comentariile sunt stocate și publicate, precum și informații despre data comenzii și a utilizatorului (pseudonimul) ales de persoana vizată. În plus, se înregistrează și adresa IP atribuită persoanei vizate de către furnizorul de servicii internet (ISP). Această adresă IP este stocată din motive de securitate și dacă persoana vizată încalcă drepturile terților sau publică conținut ilegal printr-un comentariu dat. Prin urmare, este în interesul operatorului de date să stocheze aceste date cu caracter personal astfel încât să poată fi anulată în cazul unei încălcări. Datele cu caracter personal colectate nu vor fi transferate terților, cu excepția cazului în care acest transfer este prevăzut de lege sau este destinat să apere Administratorul. Administratorul este autorizat să elimine conținutul care încalcă legile generale, principiile coexistenței sociale și decența și, în special, conținutul interzis sau obscen. Cu toate acestea, administratorul nu poate urmări traficul pe site în timp real. Prin urmare, fiecare utilizator este obligat să acorde o atenție deosebită conținutului pe care îl publică pe site.

V. PREVEDEREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CAZUL CERINTEI STATUTARE SAU CONTINGENTE

Prin intermediul site-ului Frosta nu oferă servicii electronice. Site-ul web nu conține funcții de vânzări.

Cu toate acestea, cerința de a furniza date cu caracter personal poate rezulta din dispozițiile legale sau din motive de reclamații, rezerve sau cereri privind produsele vândute de Frosta prin mijloace tradiționale. Aceste date sunt puse la dispoziția Administratorului prin intermediul adresei de e-mail sau al formularului de contact online. Neefectuarea datelor personale vă împiedică să revizuiți reclamația / cererea.

Evaluarea produselor de pe site nu implică în niciun caz furnizarea de date cu caracter personal - este voluntară. Se recomandă ca utilizatorul să folosească pseudonimele neidentificatoare. Această pseudonimie ar trebui să facă imposibilă atribuirea datelor unei anumite persoane fără a utiliza informații suplimentare care trebuie separate de pseudonim și să fie clasificate de către utilizator.

Un pseudonim exemplar permis: da777

O porecla exemplară interzisă: ana.novak

VI. TEMEIUL JURIDIC PENTRU PROCESARE

Datele personale pot fi procesate numai dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții:

1) persoana vizată și-a dat acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specifice [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR]

(2) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a acționa la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractului [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RD0];

3) prelucrarea este necesară pentru a îndeplini obligația legală impusă administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (c) din GDPR];

4) prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice [articolul 6 alineatul (1) litera (d) din GDPR];

5) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice încredințate administratorului [articolul 6 alineatul (1) litera (e) din GDPR];

(6) prelucrarea este necesară pentru scopurile care decurg din interesele legitime ale administratorului sau ale unei terțe părți, cu excepția cazurilor în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protecție a datelor cu caracter personal, prevalează asupra acestor interese; în special atunci când persoana vizată este un copil [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR],

7) date personale au fost încredințate Frosta pentru prelucrare.

Datele personale obținute prin intermediul site-ului se obțin pe baza consimțământului utilizatorului (articolul 6 (1) (a) al RODO) și în scopul specificat la art. 6 par. 1 lit. c) RODO.

VII. TIMP DE PROCESARE

Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal sunt perioadele de păstrare legale relevante. După această perioadă, datele relevante sunt șterse în mod obișnuit, cu excepția cazului în care este deja necesar să se încheie contractul sau să se înceapă contractul.

Administratorul procesează și stochează datele personale ale utilizatorului ale căror date se aplică numai pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care le-a obținut și pe baza unui temei juridic specific. În cazul în care un obiectiv sau o bază legală scapă, în special după sfârșitul perioadei pentru care a fost obținut, administratorul îndepărtează datele.

VIII. DREPTURILE DE UTILIZARE CARE INFORMAȚI DATELE

1. Dreptul de a furniza informații cu privire la prelucrarea datelor personale

Utilizatorul al cărui date le este destinat este persoana autorizată să obțină de la Administrator, în orice moment, o confirmare a faptului că datele personale referitoare la el sunt procesate și pentru a obține următoarele informații:

1) ce date personale sunt prelucrate,

2) categoriile de date cu caracter personal prelucrate,

3) scopul prelucrării,

4) informații privind destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special despre destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale,

5) (dacă este posibil) perioada planificată de stocare a datelor cu caracter personal și, dacă nu este posibil, criteriile de determinare a acestei perioade,

6) informații despre dreptul de a solicita administratorului să rectifice, să șteargă sau să limiteze prelucrarea datelor personale ale persoanei autorizate și să se opună acestei prelucrări,

7) informații privind dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere,

8) dacă datele personale nu au fost colectate de la o persoană autorizată - toate informațiile disponibile despre sursa lor;

9) informații privind luarea deciziilor automate, inclusiv profilarea și - cel puțin în aceste cazuri - informații relevante despre regulile de luare a acestora, precum și despre semnificația și consecințele anticipate ale unei astfel de procesări pentru persoana autorizată;

10) dacă datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau organizație internațională și dacă există garanții adecvate legate de acest transfer.

Dacă doriți să exerciți acest drept, puteți contacta Frosta în orice moment. În acest caz, administratorul furnizează utilizatorului de date o copie a datelor personale care urmează să fie procesate.

2. DREPTUL LA CORUPȚIE

Utilizatorul a cărui date este în cauză este persoana autorizată să solicite administratorului să corecteze imediat orice date personale care sunt incorecte despre el. Ținând cont de scopurile prelucrării, persoana vizată are dreptul să solicite completarea datelor cu caracter personal incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.

Dacă doriți să utilizați acest drept de acces, puteți contacta Frosta în orice moment.

3. Dreptul de a fi interzis

Utilizatorul căruia îi aparțin datele este persoana îndreptățită să solicite de la Administrator ștergerea imediată a datelor personale aferente acestuia, iar Administratorul este obligat să șterge datele personale fără întârzieri nejustificate, în cazul în care survine una dintre următoarele situații:

1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod;

2) persoana vizată a retras consimțământul pe care se bazează prelucrarea și nu are alte temeiuri juridice pentru prelucrare;

3) persoana vizată ridică obiecții față de prelucrare sau obiecte și nu există motive legale întemeiate pentru prelucrare;

4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.

5) datele cu caracter personal trebuie eliminate pentru a se conforma obligației legale prevăzute de dreptul Uniunii sau de legislația statului membru căruia îi aparține administratorul;

6) au fost colectate date cu caracter personal în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dacă doriți să exerciți acest drept, puteți contacta Frosta în orice moment.

Dacă Administratorul a divulgat în mod public date cu caracter personal și este obligat să ștergă aceste date personale pe baza menționată mai sus, atunci - luând în considerare tehnologia disponibilă și costul implementării - ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa administratorii care procesează acest lucru personal datele pe care persoana căreia îi privesc datele solicită ca acești administratori să elimine orice legătură cu aceste date, copii ale acestor date personale sau răspunsurile lor, cu excepția cazului în care prelucrarea lor este necesară: a) exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și de informare; (b) să îndeplinească o obligație legală care impune o prelucrare în temeiul dreptului Uniunii sau al legislației statului membru căruia îi aparține administratorul sau să îndeplinească o sarcină îndeplinită în interes public sau în exercitarea autorității publice încredințate operatorului; c) din motive de interes public în domeniul sănătății publice; (d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri științifice sau istorice de cercetare sau în scopuri statistice, în măsura în care este posibil ca legea să împiedice sau să împiedice îndeplinirea scopurilor acestei prelucrări; sau e) stabilirea, afirmarea sau apărarea revendicărilor.

4. DREPTUL DE LIMITARE A PROCESULUI

Utilizatorul a cărui date sunt legate este persoana autorizată să solicite administratorului să limiteze procesarea datelor sale personale în următoarele cazuri:

1) persoana îndreptățită la date se referă la corectitudinea datelor cu caracter personal - pentru o perioadă care permite administratorului să verifice corectitudinea acestor date;

2) sa dovedit că prelucrarea este ilegală, iar persoana autorizată se opune eliminării datelor cu caracter personal, cerând limitarea utilizării acestora;

3) Administratorul nu mai are nevoie de date personale pentru procesare, dar persoana autorizată este necesară pentru stabilirea, afirmarea sau apărarea revendicărilor;

4) persoana îndreptățită a înaintat o obiecție - până când se stabilește dacă motivele legitime ale administratorului depășesc temeiurile de opoziție ale persoanei îndreptățite.

Dacă doriți să exerciți acest drept, puteți contacta Frosta în orice moment.

5. DREPTUL DE TRANSFER A DATELOR

Utilizatorul căruia îi aparțin datele este persoana autorizată să obțină de la Administrator într-un format structurat, utilizat în mod uzual de mașină, date cu caracter personal care îi sunt furnizate de Administrator și are dreptul să trimită aceste date personale unui alt administrator fără Frosta interferență, dacă:

1) prelucrarea are loc pe baza consimțământului [art. 6 alin. (1) lit. a) sau art. 9 alin. 2 litri a) RODO) sau în baza unui contract conform art. 6 par. 1 lit. b) RHODO; și

2) prelucrarea are loc într-un mod automat,

cu excepția cazului în care se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interesul public sau în exercitarea autorității publice încredințate administratorului.

Dacă doriți să exerciți acest drept, puteți contacta Frosta în orice moment. Atunci când își exercită dreptul de a transfera date, persoana vizată are dreptul să solicite transmiterea datelor personale de către Administrator direct unui alt administrator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

6. DREPTUL OPȚIUNII

Persoana vizată are dreptul să se opună în orice moment - din motive legate de situația sa particulară - prelucrării datelor sale personale bazate pe art. 6 par. 1 lit. e) sau f) RODO (adică atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau sub autoritatea publică încredințată administratorului sau atunci când prelucrarea este necesară în scopuri care decurg din interesele legitime ale Administratorului), inclusiv profilarea această bază. Administratorul nu mai are dreptul să proceseze astfel de date cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează existența unor motive valabile din punct de vedere legal pentru procesare, superioare intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau motive pentru stabilirea, investigarea sau apărarea revendicărilor.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, utilizatorul la care se referă datele are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal legate de acest tip de marketing, inclusiv profilarea, în măsura în care prelucrarea este legată de astfel de marketing. În caz de opoziție cu prelucrarea în scopul comercializării directe, datele personale nu mai pot fi prelucrate în astfel de scopuri.

În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri științifice sau de cercetare istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată are dreptul de a se opune - din motive legate de situația sa particulară - prelucrării datelor sale cu caracter personal, cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea misiunii în interesul public.

Dacă doriți să exerciți acest drept, puteți contacta Frosta în orice moment. În plus, utilizatorul, independent de Directiva 2002/58 / CE privind confidențialitatea și comunicarea, își poate exercita dreptul de a prezenta obiecții prin mijloace automate utilizând specificațiile tehnice.

7. DECIZIE AUTOMATĂ ÎN CAZURI INDIVIDUALE, INCLUSIV PROFILARE

Frosta nu utilizează procesul decizional automat sau principiul profilaxiei unui site web. Cu toate acestea, acesta conține componente (așa-numitele pluginuri) care se referă la canalele sociale descrise la punctul X din această politică, ceea ce poate duce la profilare. Persoana vizată are dreptul de a nu fi supusă unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv profilarea și are efecte juridice sau afectează substanțial persoana, cu excepția cazului în care decizia: a) este necesară pentru încheierea sau executarea contractului între persoana vizată și Administrator; sau (b) este autorizat de dreptul Uniunii sau de legislația statului membru căruia îi aparține administratorul și care prevede măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate; sau

În cazul în care decizia nu se referă la date cu caracter personal specifice și (a) este necesară pentru încheierea sau executarea contractului dintre persoana vizată și administratorul; (b) este autorizat de dreptul Uniunii sau de legislația statului membru căruia îi aparține administratorul și care prevede măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate; sau (c) pe baza consimțământului explicit al persoanei vizate, Frosta pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate și cel puțin dreptul de a obține o intervenție umană din partea operatorului, pentru a-și exprima propria poziție și de a contesta această decizie.

Dacă doriți să exerciți acest drept, puteți contacta Frosta în orice moment.

8. DREPTUL DE A REDUCE DE LA PROCESARE

Utilizatorul la care se referă datele are dreptul de a retrage în orice moment consimțământul la prelucrarea datelor sale personale. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării care a fost efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Dacă doriți să exerciți acest drept, puteți contacta Frosta în orice moment.

9. Dreptul de a depune o plângere la Organismul de Supraveghere și la Curtea de Justiție

În cazul în care Administratorul nu ia măsuri în legătură cu solicitarea Utilizatorului căruia îi aparțin datele, acesta trebuie să-l informeze imediat - nu mai târziu de o lună de la primirea cererii - despre motivele neîndeplinirii acțiunii și despre posibilitatea de a depune o plângere la organul de supraveghere și de a lua măsuri de protecție juridică.

Fără a aduce atingere altor măsuri administrative sau judiciare de protecție, orice utilizator de date are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, locul de muncă sau locul încălcării crede că prelucrarea datelor personale despre acesta încalcă RODO. Utilizatorul a cărui drepturi se aplică are, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la organul de supraveghere.

Fără a aduce atingere căilor de atac administrative sau extrajudiciare disponibile, inclusiv dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, fiecare persoană vizată are dreptul la o cale de atac efectivă în fața unei instanțe, dacă consideră că drepturile sale în temeiul REDO au fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal care încalcă acest RODO. Procedurile împotriva Administratorului sunt introduse în fața instanței din statul membru în care este stabilit Administratorul, adică în Republica Polonă. În mod alternativ, o astfel de procedură poate fi introdusă în fața instanței din statul membru în care utilizatorul datelor își are reședința obișnuită.

IX. COOKIES

Site-ul Frosta utilizează cookie-uri. Fișierele cookie trebuie înțelese ca date IT, în special fișiere text, stocate în dispozitivele utilizatorilor finali destinate utilizării site-urilor web. Fișierul cookie conține așa-numitul cod cookie. ID-ul modulului cookie este codul unic al modulului cookie. Se compune dintr-un șir de caractere prin care site-urile și serverele pot fi atribuite unui anumit browser web în care a fost stocat fișierul cookie. Aceste fișiere permit recunoașterea dispozitivului utilizatorului prin adresa IP, locația și limba utilizată și afișarea corectă a site-ului adaptat preferințelor sale individuale. Modulele cookie conțin, de obicei, numele site-ului web de la care provin, timpul de stocare pe dispozitivul final și un număr unic.

Fișierele cookie sunt utilizate pentru a ajusta conținutul site-ului la preferințele utilizatorului și pentru a optimiza utilizarea site-urilor web. Prin utilizarea cookie-urilor, Frosta poate oferi utilizatorilor site-ului o ofertă mai prietenoasă. Ele sunt, de asemenea, folosite pentru a crea statistici anonime, agregate care ajută la înțelegerea modului în care utilizatorul utilizează site-urile web, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și conținutului lor, excluzând identificarea personală a utilizatorilor.

Există două tipuri de cookie - "sesiune" și "permanentă". Primele dintre acestea sunt fișiere temporare care rămân pe dispozitivul utilizatorului până când se iese din site sau se oprește software-ul (browserul web). Fișierele persistente rămân pe dispozitivul utilizatorului pentru timpul specificat în parametrii fișierului cookie sau până când sunt eliminați manual de către utilizator. Ele pot fi șterse în orice moment printr-un browser web sau alt software.

Implicit, software-ul utilizat pentru navigarea pe site-uri web permite ca modulele cookie să fie plasate în mod implicit pe dispozitivul final. Aceste setări pot fi modificate de utilizator astfel încât să blocheze manipularea automată a cookie-urilor în setările browserului web sau să informeze despre fiecare transfer pe dispozitivul utilizatorului. Informații detaliate despre posibilitățile și modalitățile de gestionare a modulelor cookie sunt disponibile în setările software (browserul web). Prin utilizarea cookie-urilor de la componente externe, datele sunt transferate către operatorii externi menționați la punctul IX din această politică, care pot transfera terții astfel achiziționați. Prin urmare, este necesar să se ia o decizie conștientă asupra setărilor utilizatorului din browserul de Internet al utilizatorului în ceea ce privește fișierele cookie.

Limitarea utilizării modulelor cookie poate afecta unele funcționalități disponibile pe site.

X. COMPONENTE EXTERNE INTEGRATE CU PARTEA (SURSĂ: PLUGURI)

De fiecare dată când apelați site-ul web Frosta (prin intermediul unui link sau al filei corespunzătoare), browserul Web al utilizatorului invită automat descărcarea unei redirecționări către site-ul unui alt administrator pentru a descărca datele unei alte pagini, urmată de un plug-in din ea. În timpul acestui proces tehnic, entitatea este informată despre ce pagină specifică a site-ului Frosta pe care la vizitat utilizatorul. Componentele externe integrate cu site-ul Frosta aparțin: Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube, Pinterest, Google+, Google Analytics și Google Adwords, Google+.

Componentele Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube și Pinterest, Google+ colectează date în legătură cu contul de utilizator al unei anumite platforme sociale. Prin urmare, datele pot fi integrate cu datele contului utilizatorului și stocate pe acestea. De fiecare dată când informațiile sunt trimise prin componentă despre vizita utilizatorului înregistrat în contul de utilizator social pe o subpagină specifică a Frosta. Acest lucru poate fi prevenit prin deconectarea din contul social.

1. TWITTER

Site-ul Web Frosta are componente integrate Twitter. Twitter este o platformă socială online pentru comunicare virtuală prin internet.

Operatorul Twitter este compania Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 USA, pentru utilizatorii din afara SUA. Compania Internationala Twitter, One Cumberland Place, Strada Fenian, Dublin 2, D02 AX07 Irlanda.

Politica privind protecția datelor pe Twitter este disponibilă la adresa twitter.com/en/privacy.

2. Instagram

Site-ul Web Frosta are componente integrate Instagram. Instagram este o platformă socială online pentru comunicare virtuală prin internet.

Operatorul Instagram este Instagram este Instagram LLC, 1 Hacker Way, Clădirea 14 Primul etaj, Menlo Park, CA, SUA.

Politica de protecție a datelor pentru Instagram este disponibilă la adresa help.instagram.com/155833707900388 și https://www.instagram.com/about/legal/privacy/.

3. LinkedIn

Site-ul Frosta are componente integrate LinkedIn. LinkedIn este o rețea socială online care permite utilizatorilor să stabilească și să mențină contacte de afaceri.

Operatorul LinkedIn este LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043 USA. Pentru utilizatorii din afara SUA, operatorul este LinkedIn Ireland, probleme de politică de confidențialitate, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlanda. LinkedIn utilizează, de asemenea, filiale: Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua și Lotame.

Politica de confidențialitate a LinkedIn este disponibilă la adresa www.linkedin.com/legal/privacy-policy. Politica cookie-urilor pe LinkedIn este disponibilă la adresa www.linkedin.com/legal/cookie-policy. La această adresă puteți găsi și informații despre opțiunea de dezactivare a modulelor cookie. LinkedIn oferă, de asemenea, www.linkedin.com/psettings/guest-controls opțiunea de dezabonare de la e-mailuri, mesaje text și anunțuri direcționate, precum și posibilitatea de a gestiona setările anunțului.

4. YOUTUBE

Pe această pagină, administratorul a integrat componente YouTube. YouTube este un portal online care vă permite să editați și să redați gratuit videoclipurile proprii și ale altor persoane, precum și să le comentați.

Operatorul YouTube este YouTube, LLC, Cherry Ave 901, San Bruno, CA 94066, Statele Unite ale Americii. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Componenta oferă YouTube și Google informații despre adresa specifică a site-ului Frosta pe care utilizatorul la vizitat.

Politica YouTube privind protecția datelor este disponibilă la adresa www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

5. Pinterest

Site-ul Frosta are componente integrate ale rețelei sociale Pinterest. Pinterest este o rețea socială pe Internet dedicată colecției de conținut vizual. Această rețea poate fi utilizată pentru a schimba în primul rând informațiile vizuale.

Operatorul Pinterest este Pinterest Inc., Strada Brann 808, San Francisco, CA 94103 și pentru utilizatorii din afara SUA. Pinterest Europe Ltd., o companie irlandeză cu sediul social la Palmerston House, Etajul 2, Strada Fenian, Dublin 2, Irlanda.

Politica Pinterst privind protecția datelor este disponibilă la adresa policy.pinterest.com/en/privacy-policy și politica de cookie-uri la adresa policy.pinterest.com/pl/cookies.

6. FACEBOOK

Site-ul Web Frosta are componente integrate ale rețelei sociale Facebook. Facebook servește comunicare virtuală ca parte a unei rețele sociale pe Internet. Această rețea poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau pentru a permite comunității online să furnizeze informații personale sau de afaceri. Facebook are funcționalități care permit crearea profilurilor personale ale utilizatorilor, atât persoane private, cât și de afaceri. Facebook se bazează foarte mult pe transmiterea fotografiilor.

Proprietarul Facebook este Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Statele Unite ale Americii. Pentru utilizatorii din afara Statelor Unite sau Canada, administratorul Facebook este Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlanda.

O listă de pluginuri Facebook poate fi obținută la adresa developers.facebook.com/docs/plugins/.

Politica Facebook privind protecția datelor este disponibilă la facebook.com/about/privacy/. Utilizatorul va găsi acolo informații despre măsurile ce trebuie luate pentru a elimina transferul de date pe Facebook.

7. GOOGLE +

Site-ul Frosta are componente integrate ale rețelei sociale Google+. Google+ servește comunicare virtuală ca parte a unei rețele sociale pe Internet. Această rețea poate servi drept platformă pentru schimbul de opinii și experiențe sau pentru a permite comunității online să furnizeze informații personale sau de afaceri. Google+ are caracteristici care vă permit să creați profiluri personale atât pentru utilizatorii privați, cât și pentru cei de afaceri.

Proprietarul Google+ este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Politica de protecție a datelor Google+ este disponibilă la adresa www.google.com/intl/ro_ALL/+/policy/ și policies.google.com/privacy.

8. ANALYTICA GOOGLE

Site-ul Frosta a integrat componentele Google Analytics cu funcționalitate anonimă. Google Analytics analizează webul prin colectarea, colectarea și analizarea datelor colectate despre comportamentul utilizatorilor care vizitează site-ul. Analizând rețeaua, se colectează informații, printre altele, despre site-urile care au vizitat anterior Utilizatorul, despre frecvența vizitelor și despre timpul de afișare. Google Analytics vă permite să generați rapoarte de analiză. Acest instrument este folosit pentru optimizarea site-ului web și pentru optimizarea conținutului publicitar.

Operatorul Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Google Analytics utilizează aplicația "_gat.anonymizeIp", prin intermediul căreia adresa IP a utilizatorului este trunchiată de Google și anonimată atunci când accesează site-urile noastre dintr-un stat membru UE sau SEE.

Google Analytics utilizează cookie-uri care permit utilizatorului să fie localizat. Datele obținute în acest fel sunt adresa IP a utilizatorului, care este utilizată, printre altele, pentru a afla originea vizitatorilor și a clicurilor.

Utilizatorul poate obiecta la prelucrarea datelor generate de Google Analytics. Pentru a face acest lucru, trebuie să instalați extensia de browser disponibilă la adresa tools.google.com/dlpage/gaoptout. Suplimentul blochează transferul datelor în Google Analytics. Instalarea programului de adăugare a browserului este înțeleasă ca opoziție cu Google pentru prelucrarea datelor.

Politica Google privind protecția datelor este disponibilă la www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ și la www.google.com/analytics/terms/us. html.

9. GOOGLE ADWORDS

Site-ul Frosta a integrat componentele Google AdWords. Google AdWords este un serviciu de publicitate online care permite unui agent de publicitate să plaseze anunțuri în rezultatele căutării Google și în Rețeaua de display Google. Google AdWords permite agentului de publicitate să pre-definească cuvinte cheie specifice care vor afișa anunțul în rezultatele căutării Google numai atunci când utilizatorul utilizează motorul de căutare pentru a obține rezultatul căutării specific cuvintelor-cheie. În Rețeaua de display Google, anunțurile sunt distribuite pe site-uri relevante utilizând un algoritm automatizat, inclusiv cuvinte cheie predefinite.

Compania de operare Google AdWords este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SUA.

Google AdWords promovează site-ul Frista plasând anunțuri relevante pe site-uri terțe și pe rezultatele căutării Google, precum și posibilitatea de a edita publicitate externă pe site-ul Frosta. Componenta Google AdWords utilizează cookie-uri. Datele colectate cu ajutorul acestora sunt utilizate de Google pentru a crea statistici de vizite pe site-ul Frosta, ceea ce permite determinarea numărului de utilizatori care au afișat în anunțurile AdWords. Aceasta servește la optimizarea procesului de marketing. Informațiile din Google AdWords nu vă permit să vă identificați.

Utilizatorul poate obiecta la prelucrarea datelor generate de Google AdWords schimbând setările de la adresa www.google.de/settings/ads.

Politica de protecție a datelor Google este disponibilă la www.google.com/intl/pl/policies/privacy/